ניטור במערכת הארצית

המזמין:

חברת מקורות

רקע:

הצורך בשיפור הבקרה על איכות המים המסופקים באמצעות המערכת הארצית, [בין היתר, לצורך שדרוג היכולת לזהות ב"זמן אמיתי" ניסיונות לזיהום מכוון ע"י ארגוני טרור] הביאו להקמה של מערכת הכוללת מתקני ניטור רציף של פרמטרים, שיכולים להעיד על הרעה פתאומית באיכות המים כתוצאה של תקלה או זיהום מכוון.

תאור הפרויקט:

המערכת כוללת מספר נקודות ניטור הפרושות לאורך המוביל הארצי ובנקודות מפתח נוספות בהן בדיקת המים מתבצעת באופן רציף. בעת זיהוי נתון מחשיד מועברת התראה ב"זמן אמיתי" לחדר הבקרה.

תקופת הקמה:

2004-2014

ערך בצוע כולל:

5 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי של המערכת וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img