השבת שפכים

מדינת ישראל גאה להיות שיאנית עולמית בשימוש חוזר בשפכים מטופלים.
הצורך להתגבר על המחסור המובנה במים באזור דל במשקעים מחד, והשאיפה לפתח משק חקלאי מתקדם ולמנוע מפגעים סביבתיים שעלולים להיגרם ע"י שפכים מאידך, הביאו לידי כך שמשק המים בישראל עושה שימוש חוזר בחלק הארי של השפכים המטופלים [הקולחים] ע"י השקייה חקלאית בעיקר, בשיעורים שאין כדוגמתם בכל העולם.

מערכת ההשבה כוללת בעיקר שלושה מרכיבים:

  • הולכה של הקולחים ממתקן הטיפול אל אזור השימוש החקלאי.
  • אגירה עונתית של הקולחים במאגרי עפר גדולים יחסית.
  • טיפול משלים בקולחים ביציאה מהמאגרים והספקתם לשימוש באמצעות תחנות שאיבה וקוי צינורות.
השבת שפכים