הספקת מים לערבה

המזמין:

חברת מקורות

רקע:

כחלק מיישום של תכנית האב להספקת מים לערבה הדרומית [שהוכנה ע"י אגת הנדסה עבור רשות המים] הוחלט על בצוע השלב המיידי של הפרויקט, במטרה לנצל עודפי הפקה של מתקן ההתפלה הקיים בקרבת אילת ע"י הולכתם צפונה. המערכת המתוכננת נועדה להספקת מים לשימוש ביתי בישובים שמצפון לאילת, וכן לשימוש חקלאי תוך מיהול עם מי קידוחים מליחים.

תאור הפרויקט:

  • תחנת שאיבה באילת לספיקה של 1,600 מק"ש בשלב א'.
  • תחנת שאיבה וצמת מיהול באזור תמנע לספיקה של 1,200 מק"ש.
  • קוי צינורות ראשיים בקוטר "30 מאילת לתמנע באורך כ-20 ק"מ.
  • קו "מחבר ערבות" בקוטר "28 באורך כ-35 ק"מ.

תקופת הקמה:

2015-2017

ערך בצוע כולל:

35 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img